Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van MEGANMEDIA.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en MEGANMEDIA welke schriftelijk, dan wel elektronisch, dan wel mondeling is aangegaan.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door MEGANMEDIA gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door MEGANMEDIA verrichtte handelingen.

2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende Overeenkomst.

3. Door ondertekening van een overeenkomst met MEGANMEDIA, een door MEGANMEDIA gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail of mondeling, verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MEGANMEDIA en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

4. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MEGANMEDIA en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Offertes

1. De door MEGANMEDIA gemaakte offertes zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders aangegeven.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en MEGANMEDIA zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MEGANMEDIA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat MEGANMEDIA gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor MEGANMEDIA van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of andere ontwerpen wordt het resterende bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht MEGANMEDIA niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van MEGANMEDIA.

5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden op rekeningnummer NL37RABO0154369748 t.n.v. Megan Media, op de door MEGANMEDIA aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Facturering van domein-, hosting- en onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

7. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen.

8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9. Indien Opdrachtgever verder dan twintig kilometer van MEGANMEDIA gevestigd is en een ontmoeting wenst, zijn reiskosten (€ 0,19 per km) en reistijd, gemaakt door MEGANMEDIA om naar Opdrachtgever te reizen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De afstand wordt vastgesteld op basis van de informatie op routenet.nl.

10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 7 voor bedragen onder € 500 en € 15 voor bedragen boven € 500. Indien Opdrachtgever na deze ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is deze in verzuim en wordt de vordering uit handen gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

11. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75.

12. Verrekening door Opdrachtgever met een openstaande vordering op MEGANMEDIA wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

2. MEGANMEDIA mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van MEGANMEDIA omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

5. Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting-omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1. MEGANMEDIA zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MEGANMEDIA Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. MEGANMEDIA is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

3. MEGANMEDIA is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal MEGANMEDIA steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MEGANMEDIA het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MEGANMEDIA zijn verstrekt, heeft MEGANMEDIA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft MEGANMEDIA het recht Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat MEGANMEDIA hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

8. Indien door MEGANMEDIA of door MEGANMEDIA ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7. Meerwerk

1. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MEGANMEDIA Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

2. Na het ondertekenen van een overeenkomst met MEGANMEDIA, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 

 Artikel 8. Duur en beëindiging

1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

2. Wanneer MEGANMEDIA heeft voldaan aan de Overeenkomst, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

3. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van een of twee jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten automatisch wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is twee maanden.

4. Onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot onderhoud van websites worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van een jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

5. Onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot social media werkzaamheden worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van drie maanden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

6. MEGANMEDIA kan een overeenkomst met Opdrachtgever direct beëindigen wanneer Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MEGANMEDIA gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

7. MEGANMEDIA heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de Overeenkomst en verplichting jegens MEGANMEDIA niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MEGANMEDIA zal Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid en billijkheid niet van MEGANMEDIA kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

8. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van Opdrachtgever.

2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

3. MEGANMEDIA rekent een levertijd die opdrachtsgebonden is. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

4. Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.

5. Zeven dagen na goedkeuring van het concept wordt de website opgeleverd.

 

Artikel 10 Hosting en onderhoud & service

1. Een Overeenkomst tot hosting en/of onderhoud & service wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij schriftelijk een andere periode is overeengekomen. Opzegging van een Overeenkomst tot hosting en/of onderhoud & service kan uitsluitend gebeuren tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2. Indien een Overeenkomst tot hosting en/of onderhoud & service wordt aangegaan voor bepaalde tijd dan wordt deze Overeenkomst na het verstrijken van de einddatum van rechtswege voortgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Dat wil zeggen: per aangetekend schrijven. Een opzegging per e-mailbericht is ook mogelijk, maar dan geldt die opzegging pas nadat MEGANMEDIA de bevestiging van ontvangst van de opzegging heeft verzonden aan de Wederpartij. De datum van de ontvangstbevestiging is in dat geval de datum waarop de opzegging heeft plaatsgevonden. De administratie van MEGANMEDIA is daarin leidend.

4. MEGANMEDIA heeft het recht om de prijs voor een Overeenkomst tot hosting en/of onderhoud & service tussentijds te wijzigen.

5. Prijswijziging in de zin van artikel 10.4 wordt uiterlijk 30 dagen vóór de ingangsdatum van de prijswijziging medegedeeld door MEGANMEDIA aan de Wederpartij.

6. Wanneer een prijswijziging in de zin van artikel 10.4 anders dan vanwege inflatiecorrectie of fiscale redenen wordt doorgevoerd, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de maand van de aangekondigde ingangsdatum van de prijswijziging. Hierbij dient steeds een maand opzegtermijn in acht te worden genomen door de Wederpartij. Gedurende de opzegtermijn wordt de prijswijziging niet doorgevoerd door MEGANMEDIA.

7. Alle Overeenkomsten tot hosting van MEGANMEDIA zijn inclusief SSL-certificaat en MEGANMEDIA Service. MEGANMEDIA Service houdt in dat de Wederpartij mag verwachten dat contact met echte mensen mogelijk is inzake de hosting en dat MEGANMEDIA bij problemen probeert meteen het probleem op te lossen.

8. Genoemde prijzen betreffende hosting zijn maandprijzen. Overeenkomsten tot hosting worden per jaar gefactureerd en dienen steeds vooraf betaald te worden.

9. Domeinnamen maken geen onderdeel uit van de prijs voor de Overeenkomst tot hosting.

10. Overeenkomsten tot hosting worden door een derde partij uitgevoerd. MEGANMEDIA doet zijn uiterste best om een goede beschikbaarheid van de website te waarborgen.

11. In beginsel vindt onderhoud in het kader van de hostingdiensten tegen aankondiging plaats, tenzij sprake is van spoed, storingen of andere onvoorziene omstandigheden.

12. Genoemde prijzen betreffende de supportpakketen onderhoud & service zijn kwartaalprijzen. Overeenkomsten tot onderhoud & service worden per kwartaal gefactureerd en dienen steeds vooraf betaald te worden.

13. Een Overeenkomst tot onderhoud & service betreft te allen tijde een inspanningsverplichting van MEGANMEDIA.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan MEGANMEDIA, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts MEGANMEDIA daartoe bevoegd.

2. De door MEGANMEDIA bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan MEGANMEDIA.

3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is MEGANMEDIA te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart MEGANMEDIA van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die MEGANMEDIA sluit met haar opdrachtgevers.

6. Alle door MEGANMEDIA ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door MEGANMEDIA voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien MEGANMEDIA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Behoudens opzet of grove schuld is MEGANMEDIA niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

3. De aansprakelijkheid van MEGANMEDIA zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever is gehouden MEGANMEDIA te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van MEGANMEDIA in deze voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.

5. MEGANMEDIA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MEGANMEDIA kenbaar behoorde te zijn.

6. Artikel 11.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd.

7. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.

8. MEGANMEDIA is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via MEGANMEDIA ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.

9. MEGANMEDIA maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. MEGANMEDIA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop MEGANMEDIA geen invloed kan uitoefenen.

10. MEGANMEDIA is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door MEGANMEDIA doorgevoerd.

11. MEGANMEDIA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

12. MEGANMEDIA is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van MEGANMEDIA aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

13. MEGANMEDIA maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. MEGANMEDIA is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

14. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van MEGANMEDIA vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van MEGANMEDIA. MEGANMEDIA is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van Opdrachtgever.

15. MEGANMEDIA is in geen enkel geval aansprakelijk voor technische mankementen aan de website of de server, (tijdelijke) onbereikbaarheid, (tijdelijke) stroomuitval of stroomstoringen, storingen, onbereikbaarheid door overmacht, kraken (hacken) van de website of de server, alsmede iedere vorm van materiële of immateriële schade aangericht door derden en/of in verband gebracht met de internet website.

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

1. In geval van overmacht is MEGANMEDIA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan MEGANMEDIA kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen

1. Op Overeenkomsten met MEGANMEDIA is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen MEGANMEDIA en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. MEGANMEDIA kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

4. MEGANMEDIA heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door MEGANMEDIA gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

Laatste wijziging 22 april 2020.